Rychlá a jednoduchá montáž

Doplnky na všetky okná VELUX

Rýchle dodanie

Certifikácia OEKO-TEX®

Ako vám môžeme pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem o spoločnosť VELUX a naše výrobky. Kontaktné informácie a odpovede na často kladené otázky nájdete v odkazoch vľavo alebo dolu na stránke.

Zásady o ochrane osobných údajov VELUX

VELUX Group rešpektuje a chráni vaše súkromie. V nasledujúcom texte si môžete prečítať, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX") opisujú zaobchádzanie s údajmi poskytnutými alebo zhromaždenými na našich digitálnych platformách, ktoré návštevníkom umožňujú prístup k našej prítomnosti online a využívanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX sú v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov 2016/679 ("GDPR")   a so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z..

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 je zodpovedná za zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov. Naša materská spoločnosť VELUX A/S je registrovaná v Dánsku pod číslom 300003519 a jej registrované sídlo je na Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm, Dánsko.

1. Právny základ pre naše spracovanie údajov

Ak spracúvame osobné údaje v súvislosti so zmluvou alebo potenciálnou zmluvou s vami, zákonným základom spracúvania je, že je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na podniknutie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy.
Ak je zákonným základom spracúvania súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie, čo však nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. pred odvolaním vášho súhlasu.
Ak vaše osobné údaje zdieľame s orgánom činným v trestnom konaní alebo inými štátnymi orgánmi, zdieľame ich preto, lebo máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Osobné údaje môžeme spracúvať aj vtedy, ak je to potrebné na oprávnené záujmy spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. výnimkou situácií, keď nad týmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody.

2. Náš dôvod a účel zhromažďovania osobných údajov


Tu sú hlavné kategórie údajov získavaných spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a hlavné účely ich získavania a spracúvania:

2.1 V rámci všeobecnej obchodnej činnosti spoločnosti VELUX

Zhromažďujeme osobné údaje o jednotlivcoch, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) a iných zainteresovaných stranách. Tieto údaje môžu zahŕňať meno, kontaktné údaje a ďalšie informácie potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

2.2 Pomoc pri riešení otázok

Keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou, prostredníctvom nášho chatbota alebo našich digitálnych platforiem, môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám svoje osobné údaje vrátane mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov. Tieto osobné údaje nám umožňujú odpovedať na žiadosti o informácie týkajúce sa napríklad výrobkov VELUX, dohodnúť meranie a cenovú ponuku na montáž výrobkov VELUX, dohodnúť servis okna alebo predložiť reklamáciu v rámci záruky VELUX. Informácie môžu byť poskytnuté spoločnosti VELUX A/S alebo iným predajným spoločnostiam VELUX, príslušným nezávislým montážnym firmám alebo predajcom, aby sme mohli pomôcť zákazníkom s ich požiadavkami alebo zabezpečiť služby či cenovú ponuku.

2.3 Zákazníci a potenciálni zákazníci

Môžeme zhromažďovať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov vrátane mena, kontaktných údajov, údajov o platobných a kreditných kartách, informácií o úveroch a ďalších informácií potrebných na to, aby sme mohli s danou osobou alebo organizáciou obchodovať. Tieto informácie môžeme poskytnúť predajcom alebo nezávislým montážnym firmám a logistickým partnerom na spracovanie objednávky zákazníka vrátane zabezpečenia dodania výrobkov VELUX zákazníkovi alebo pomoci s otázkami. 

2.4 Rozvoj podnikania

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a osobné údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách sa použijú na zlepšenie nášho spotrebiteľského prehľadu a na podporu relevantnej komunikácie a ponúk vo všetkých kontaktných bodoch, ktoré môžete mať so spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. Osobné údaje sa budú používať aj na vývoj produktov a služieb.

2.5 Marketingová komunikácia

Na základe vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje na účely informovania o obchodných činnostiach, produktoch a službách spoločnosti VELUX.

Na účely komunikácie používame rôzne komunikačné kanály, na ktoré ste nám dali súhlas.

Vykonávame činnosti, ako je prispôsobenie sa vašim preferenciám a profilu prostredníctvom mapovania vašich preferencií a zasielania prispôsobeného marketingového obsahu týkajúceho sa produktových radov (ako sú okná a okenné doplnky) a služieb prostredníctvom e-mailu a personalizovaných reklám na webových stránkach spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., iných webových stránkach a sociálnych médiách. Tieto osobné údaje poskytujeme chránené pomocou hesla alebo porovnateľných bezpečnostných opatrení svojim reklamným partnerom pre vyššie uvedené účely.

Osobné údaje zozbierané na našich digitálnych platformách sa budú používať aj na zlepšenie nášho prehľadu o spotrebiteľoch a na podporu relevantnej komunikácie a ponúk vo všetkých kontaktných bodoch, ktoré môžete mať so spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. Osobné údaje sa použijú aj na vývoj výrobkov a služieb prostredníctvom zberu osobných údajov návštevníkov alebo zákazníkov v rámci prieskumov.

Na vyššie uvedené účely vytvárame marketing na základe vašich kontaktných údajov, histórie prehliadania, informácií o predaji a predplatených službách, ako sú meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, história nákupov, jedinečné identifikátory, napríklad cookieID alebo deviceID a sledovaná história prehliadania na základe týchto identifikátorov. Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný, pretože môžeme použiť akékoľvek osobné údaje získané v súvislosti s vašou interakciou so spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a jej webovými stránkami, mobilnými aplikáciami, výrobkami a službami.

Vykonávame prieskum trhu s cieľom zbierať informácie o trhu od rôznych cieľových skupín (napríklad spotrebiteľov, montážnych partnerov, predajcov, architektov, developerov), aby sme lepšie porozumeli trhu a jeho potrebám a poskytovali čo najlepšiu hodnotu a podporu. Prieskumy sa vykonávajú interne (jednoduché dotazníky, informácie) a pri zložitejších projektoch sa zadávajú profesionálnym prieskumným agentúram. Využívame celú škálu online a offline metód. Osobné údaje potrebujeme na informovanie, pozývanie, potrebnú a obchodnú segmentáciu respondentov.  

Ak si neželáte dostávať ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek jednoducho a bezplatne odhlásiť z odberu našej marketingovej komunikácie. Spôsoby odhlásenia nájdete v súvislosti s prihlásením sa na odber alebo prijímaním marketingovej komunikácie od nás. Môžete sa na nás tiež obrátiť e-mailom alebo poštou a odhlásiť sa z odberu, pozrite si odstavec 8. Ak sa odhlásite z odberu marketingovej komunikácie, vaše osobné údaje odstránime do dvoch mesiacov, pokiaľ vaše osobné údaje nespracúvame na iné účely definované v odstavcoch 2.1 – 2.10.

2.6 Prieskumy návštevníkov a zákazníkov
Môžeme zhromažďovať osobné údaje z digitálnych platforiem návštevníkov alebo zákazníkov v rámci prieskumov o našich službách a produktoch. Vaše osobné údaje poskytneme spoločnosti VELUX A/S, aby aj VELUX A/S mohla vykonávať príslušné prieskumy. Tieto informácie nebudú bez vášho súhlasu využívané na marketingovú komunikáciu.

2.7 Návštevníci

Ak si želáte navštíviť náš predvádzací priestor (showroom) a rezervovať si schôdzku alebo sa zúčastniť na dňoch otvorených dverí či výstavách, ktoré z času na čas organizujeme, budeme zbierať osobné údaje za účelom stretnutia sa, ktoré budú zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu a prípadne aj telefónne číslo a adresu. Na základe týchto osobných údajov vás môžeme prijať a poskytnúť vám pomoc a rady, ako je uvedené v oddiele 2.2.

2.8 Školenia pre partnerov

Organizujeme školenia pre rôzne skupiny obchodných partnerov a ich zamestnancov (napríklad pre montážnikov, predajcov, architektov). Robíme to preto, aby sme zabezpečili ich pripravenosť, najmä na inštaláciu, predaj a poradenstvo v oblasti výrobkov VELUX, sledovali ich odborné znalosti a hodnotili ich nadobudnuté vedomosti.

Školenie môže byť prezenčné alebo online. Osobné údaje požadované v súvislosti s touto činnosťou sú potrebné na uskutočnenie školenia a na sledovanie histórie školení účastníkov.

2.9 Podujatia pre našich partnerov, športové podujatia

Z času na čas organizujeme pre našich partnerov rôzne podujatia (napríklad športové podujatia, konferencie, výstavy). V rozsahu potrebnom na organizáciu týchto podujatí a správu požadovaných rezervácií spracúvame osobné údaje a v prípade potreby ich odovzdávame aj tretím stranám, ktoré sa podieľajú na organizácii (napríklad eventová alebo marketingová agentúra, poisťovňa, správcovi miesta konania športového podujatia).

Počas týchto podujatí môžeme vyhotovovať fotografie a videá, ktoré môžeme uverejniť na komunitných stránkach, v časopisoch a na našej webovej stránke. Použitie záznamov a fotografií, na ktorých je dotknutá osoba zobrazená rozpoznateľným jedinečným spôsobom, sa uskutoční v súlade s právnymi požiadavkami na použitie cudzej podobizne.

2.10 Kampane

Pre rôzne skupiny našich zákazníkov organizujeme rôzne kampane (napríklad vernostné programy, kampane na vrátenie peňazí). Osobné údaje požadované v súvislosti s týmito činnosťami sú potrebné na uskutočnenie kampane. Pred vstupom na konkrétnu aktivitu na vyžaduje súhlas s podmienkami a pravidlami.

2.11 Budúci zamestnanci a dodávatelia

Keď sa osoba uchádza o zamestnanie alebo s nami uzatvára zmluvu, môžeme zhromažďovať určité informácie, ako je meno, kontaktné údaje, informácie o pracovnej histórii, diplomy o vzdelaní, kontroly príslušných záznamov a informácie o profesijných záujmoch. Tieto údaje sa môžu získať priamo od osoby, od náborového poradcu a od jej predchádzajúcich zamestnávateľov a iných osôb vrátane referencií a verejne dostupných zdrojov. Tieto informácie sa používajú na informovanie alebo pomoc pri rozhodovaní, či danej osobe predložiť ponuku na zamestnanie alebo ju zamestnať na základe zmluvy.

2.12 Dodržiavanie zákona

Osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon. Nami zhromaždené osobné aj neosobné údaje sa považujú za dôverné a nikdy sa nepredávajú ani neprenajímajú tretím stranám, okrem výnimiek uvedených v bodoch 2 a 4.

 1. Ako zhromažďujeme osobné údaje

  Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď si od nás vyžiadate produkty, služby alebo informácie, zaregistrujete sa u nás, zúčastňujete sa na verejných fórach, používate chatbot alebo iné aktivity na našich digitálnych platformách, odpovedáte na zákaznícke prieskumy alebo s nami inak komunikujete.
  Informácie zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií.

  3.1. Používanie súborov cookie

  Zbierame informácie prostredníctvom rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. To zahŕňa návštevy našich stránok a aplikácií alebo používanie našich aplikácií na stránkach alebo platformách tretích strán. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré slúžia na ukladanie informácií do súkromného počítača, mobilného telefónu alebo iných zariadení. Umožňujú subjektu, ktorý umiestnil súbor cookie do zariadenia používateľa, rozpoznať ho na rôznych webových stránkach, v zariadeniach alebo reláciách prehliadania. Súbory cookie slúžia na mnohé užitočné účely. Pomáhajú nám a tretím stranám napríklad pochopiť, ktorá časť našej webovej stránky je najobľúbenejšia, pretože nám pomáhajú zistiť, ktoré stránky a funkcie návštevníci využívajú a koľko času na nich trávia.Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie. 

  3.2. Služba Google Analytics

  Naša webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej uvádzané ako „spoločnosť Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP adries, spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odošle celá IP adresa a tam sa skráti. Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby mohla zostavovať správy o činnosti webovej stránky a poskytovať prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby súvisiace s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť v nastavení svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zbierala údaje vygenerované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracúvala, a to tak, že si stiahnete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom http://tools.google.com/dlpage na nainštalovanie. 

  3.3. Softvér HubSpot 

  Na naše online marketingové aktivity, ako je napríklad distribúcia bulletinov, používame HubSpot, softvér spoločnosti HubSpot Inc., USA. Tento softvér sa používa v rámci inbound marketingu. Pomáha nám pri štatistických analýzach a vyhodnocovaní správania prihlásených používateľov s cieľom lepšie koordinovať našu marketingovú stratégiu a optimalizovať obsah, ktorý vám poskytujeme. Používajú sa súbory cookie. Ukladaniu súborov cookie môžete kedykoľvek zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača alebo odstránením uložených súborov cookie alebo odmietnutím používania súborov cookie. Upozorňujeme, že ak sú súbory cookie zablokované, nemusíte plne využívať služby poskytované na našej webovej stránke. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti HubSpot Inc. Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov nájdete na adresách http://www.hubspot.com/terms-of-service a http://www.hubspot.com/privacy-policy. Ak si neželáte, aby sa informácie o vašej návšteve používali na uvedené účely, môžete sa na nás tiež obrátiť. Všetky nami zozbierané informácie podliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov.

  3.4 Iné

  Webové formuláre umiestnené na našej webovej stránke, e-mailová schránka, ktorá umožňujte skontaktovať sa s nami v prípade sťažností, ponúk, rád atď.

  3.5 Odkazy na iné webové stránky

  Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky (napríklad Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX nevzťahujú.
  Upozorňujeme vás, že iné webové stránky a ich obsah neprevádzkujeme ani neschvaľujeme. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

 2. Zdieľanie vašich údajov s inými spoločnosťami

  Naša spoločnosť je súčasťou VELUX Group, ktorá pôsobí celosvetovo.

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať interne v rámci VELUX Group, ale len ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý vaše osobné údaje spracúvame. Všetky subjekty v spoločnosti VELUX Group uzavreli dohodu o spracovaní údajov medzi spoločnosťami, ktorá zabezpečuje, že pri spracovaní osobných údajov sa všetci riadia rovnakými postupmi, čím sa zabezpečuje rovnaká úroveň bezpečnosti v celej skupine.

  Vaše údaje môžeme zdieľať aj s vybranými tretími stranami, ktoré patria do nižšie uvedených kategórií príjemcov:

  Tieto spoločnosti môžu používať vaše osobné údaje len na účely požadované našou spoločnosťou alebo vyžadované zákonom.

  Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch v Európskej únii.

  Keď spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, uzatvárame zmluvu so spracovateľom údajov týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia služieb nesmú používať vaše osobné údaje na iné účely ako tie, ktoré požadujeme my alebo ktoré vyžaduje zákon.

  Príjemcovia mimo EÚ: pri používaní alebo zverejňovaní osobných údajov prenesených z Európskej únie používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, prijímame iné prostriedky podľa práva Európskej únie zaisťujúce základné rovnocenné záruky alebo získame váš súhlas.

 3. Vaša kontrola a možnosti voľby


  Poskytujeme vám možnosť vykonávať určité kontroly a voľby týkajúce sa zhromažďovania, používania a zdieľania vašich osobných údajov.
  V súlade s lokálnymi právnymi predpismi máte nasledujúce možnosti:

  • Môžete si vybrať, či chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu o produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. 

  • Môžete si vybrať, či budeme vaše osobné údaje zdieľať s inými spoločnosťami, aby vám mohli posielať marketingovú komunikáciu o svojich produktoch a službách. 

  • Môžete si vybrať, či chcete dostávať cielenú reklamu od reklamných sietí, výmen dát, marketingových analytikov a iných poskytovateľov služieb.
  • Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť nepresné alebo neúplné údaje a za určitých okolností môžete požiadať o prenos údajov, ktoré o vás uchovávame, inému prevádzkovateľovi, obmedziť ich prenos alebo ich vymazať z našich záznamov ("práva jednotlivca"). Môžete tiež namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

  Svoje možnosti kontroly a voľby alebo žiadosť o prístup k osobným údajom môžete uplatniť tak, že kontaktujete oddelenie služieb zákazníkom, miestnu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov alebo sa budete riadiť pokynmi uvedenými v komunikácii, ktorá vám bola zaslaná. Upozorňujeme, že ak nám nepovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytovať určité produkty a služby a pri niektorých našich službách nebudeme môcť zohľadniť vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré o vás spracúvame alebo uchovávame, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom info.sk@velux.com alebo 00421/2/33 000 543.

  Na vašu žiadosť o uplatnenie niektorého z vašich práv odpovieme do jedného mesiaca, ale vyhradzujeme si právo predĺžiť toto obdobie o ďalšie dva mesiace. Ak predĺžime lehotu pre odpoveď na vašu žiadosť, budeme vás o tejto skutočnosti informovať do jedného mesiaca od obdržania vašej žiadosti. 

 4. Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

  Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich osobných údajov sú pre nás mimoriadne dôležité Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a zmenou. Z času na čas prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy s cieľom zohľadniť vhodné najnovšie technológie a metódy. Upozorňujeme, že napriek našej snahe nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani nepreniknuteľné.

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania. Informácie budeme pravidelne aktualizovať, aby sme zabezpečili ich aktuálnosť.

   

 5. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX

  Z času na čas môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX zmeniť, aby sa prispôsobili najnovším technológiám, priemyselným postupom, regulačným požiadavkám alebo na iné účely. Na našich digitálnych platformách budeme vždy zverejňovať najnovšiu verziu. Preto vám odporúčame, aby ste si pravidelne čítali Zásady ochrany osobných údajov. Ak to vyžadujú platné právne predpisy, získame váš súhlas.

   

 6. Pripomienky a otázky

  Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX, kontaktujte info.sk@velux.com
  .

  Môžete podať sťažnosť na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. V prípade podania sťažnosti je potrebné poskytnúť meno a kontaktné údaje sťažovateľa spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. Sťažnosť budeme vyšetrovať a odpovieme na ňu do jedného mesiaca. Ak sa domnievate, že sa nám nepodarilo sťažnosť uspokojivo vyriešiť, môžete podať sťažnosť na:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

  tel. +421/2/3231 3214

  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 7. Kontaktné údaje

  Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
  Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 15.11.2021.
 • Obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, s ktorými spolupracujeme, napríklad dodávateľské a zákaznícke služby a podpora webových stránok a hosting.

 • Poskytovatelia technológií, napríklad analytické technológie, technológie sledovania, technológie cielenia a opätovného cielenia a poskytovatelia vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich platforiem.

 • Inzerentom a reklamným sieťam, ktoré potrebujú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám vám a iným osobám, ak ste na to dali súhlas.

 • Stránky sociálnych sietí, ak sa to vyžaduje pri spracovaní a ak ste udelili svoj súhlas.

 • S inými tretími stranami na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich zákazníkov, na ochranu našich práv a majetku, na dodržiavanie právnych postupov alebo v iných prípadoch, ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie vyžaduje zákon. 

 • Spoločnosti v rámci skupiny VELUX alebo tretím stranám, ktoré v mene našej spoločnosti prevádzkujú digitálne platformy a nástroje na poskytovanie služieb súvisiacich s našimi aktivitami (napríklad program zbierania bodov, kampaň na vrátenie peňazí, lotérie, školenia) alebo kontaktovanie sa s vami.

 • Tretie strany, ktoré vyhotovujú fotografie a videá v mene našej spoločnosti, napríklad výhercov lotérií, darcov, účastníkov školení, podujatí.

 • Môžete zmeniť svoje voľby, pokiaľ ide o odbery, informačné bulletiny a upozornenia.