Rychlá a jednoduchá montáž

Doplnky na všetky okná VELUX

Rýchle dodanie

Certifikácia OEKO-TEX®

Ako vám môžeme pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem o spoločnosť VELUX a naše výrobky. Kontaktné informácie a odpovede na často kladené otázky nájdete v odkazoch vľavo alebo dolu na stránke.
Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci, ktorým je spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 31 348 611, so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaný v Obchodom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 4901/B (ďalej len „Predávajúci“), prevádzkuje internetový obchod na webovej stránke www.veluxeshop.sk (ďalej len „Internetový obchod“).
 2. Kupujúcim sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, v postavení spotrebiteľa, teda fyzická osoba, ktorá priuzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci“)
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vzniknú pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom funkcionalít Internetového obchodu.
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj iným súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Kupujúci vytvorením objednávky v Internetovom obchode potvrdzuje, že sa pred vytvorením objednávky v Internetovom obchode oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Poskytnuté informácie pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku pre Kupujúceho obsiahnuté v čl. II týchto VOP, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.
 6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré Predávajúci ponúka v Internetovom obchode, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných ochranných známok, značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných partnerov Predávajúceho alebo spoločností patriacich do skupiny VELUX, ak nie je v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak.
 7. Kópiu VOP obdrží Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke. Faktúru obsahujúcu základné údaje kúpnej zmluvy obdrží Kupujúci na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke, s čím Kupujúci výslovne súhlasí.

Článok II

Poskytnutie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku

 1. Predávajúci Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, oznamuje, že:
 • hlavné vlastnosti tovaru ponúkaného v Internetovom obchode Predávajúcim sú uvedené pri príslušnom tovare na internetových stránkach Internetového obchodu,
 • identifikačné údaje Predávajúceho sú: VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 31 348 611, so sídlom Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov,
 • kontaktné údaje Predávajúceho sú: telefón: 02/33 000 543, email: info.sk@velux.com,
 • adresa Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet je: VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov,
 • celková cena tovaru je v Obchode uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom v okamihu odoslania objednávky Kupujúcim; náklady na dodanie tovaru predstavujú 6 EUR (slovom: šesť euro) vrátane DPH bez ohľadu na množstvo objednaného tovaru,
 • cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie sa nelíši od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho), Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky za diaľkovú komunikáciu,
 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar, informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho sú uvedené v týchto VOP nižšie,
 • informácia o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené nižšie v týchto VOP, Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • v prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty,
 • predmetom plnenia Predávajúceho nie je poskytovanie služieb,
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu je uvedené nižšie v týchto VOP,
 • Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (záručná doba je 24 mesiacov);
 • medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy ako zmluvy na dobu určitú, ktorá trvá do splnenia si všetkých povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcich,
 • pre Kupujúceho vyplýva zo zmluvy záväzok zaplatiť celú kúpnu cenu za tovar a cenu za dopravu, pričom tento záväzok Kupujúceho trvá až do jeho splnenia,
 • Predávajúci požaduje úhradu celej kúpnej ceny a ceny za dopravu pred odoslaním tovaru Kupujúcemu s výnimkou dodania tovaru na dobierku,
 • informácia o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, sa pre účely týchto VOP, objednávky alebo kúpnej zmluvy nevyžaduje,
 • informácia o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, sa pre účely týchto VOP, objednávky alebo kúpnej zmluvy nevyžaduje,
 • alternatívne (mimosúdne) riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, pričom bližšie podmienky stanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci zároveň uvádza odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže Kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Článok III

Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si zvolí tovar, ktorý chce od Predávajúceho na základe ponuky uvedenej v Internetovom obchode kúpiť a tento tovar vloží do košíka. Následne vyplní Kupujúci údaje potrebné k riadnemu dokončeniu objednávky (identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, adresu doručenia atď.). Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol, prípadne zvolil.
 2. Predávajúci oboznamuje Kupujúceho s tým, že požaduje úhradu celej kúpnej ceny a ceny za dopravu tovaru pred odoslaním tovaru Kupujúcemu s výnimkou dodania tovaru na dobierku. Kupujúci spolu s obsahom svojej objednávky potvrdzuje aj to, že si je vedomý, že s objednávkousa spája povinnosť zaplatiť celú kúpnu cenu a cenu za dopravu, čo potvrdzuje stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby - pokračovať“. Stlačením tohto tlačidla bude objednávka odoslaná Predávajúcemu.
 3. Odoslaním objednávky Predávajúcemu vyjadruje Kupujúci výslovný súhlas s:
  1. týmito VOP
  2. celkovou cenou tovaru a cenou dopravy
  3. úhradou celej kúpnej ceny tovaru a ceny za dopravu pred odoslaním tovaru Kupujúcemu s výnimkou dodania tovaru na dobierku.
 4. Po doručení objednávky Predávajúcemu dochádza zo strany Predávajúceho k overeniu úhrady celej kúpnej ceny za tovar a ceny dopravy zo strany Kupujúceho (s výnimkou dodania tovaru na dobierku). Predávajúci o prijatí objednávky zašle Kupujúcemu potvrdenie na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke. Zmluva je uzavretá v okamihu, keď Kupujúci dostane potvrdenie o prijatí objednávky od Predávajúceho, pričom Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné chyby pri elektronickom prenose údajov. Uzatvorenú zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

Dodanie tovaru

 1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v dodacej lehote, ktorá bude špecifikovaná v emailovej správe, ktorou Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky Kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodacia lehota oznámená Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety môže byť aj dlhšia, čo je spôsobené aktuálnou situáciou na trhu (pandémia COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine).
 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar bude dodaný na adresu doručenia uvedenú Kupujúcim v objednávke. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru.
 3. Predávajúci si splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom na adrese doručenia. Ak má Predávajúci tovar odoslať platí, že tovar je odovzdaný Kupujúcemu v momente, keď mu tovar odovzdá zmluvný dopravca.
 4. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, Predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom odovzdá Predávajúci tovar na prepravu.
 5. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí prezrieť a pri zrejmých a na povrchu obalu viditeľných poškodeniach, musí vyznačiť výhradu a popis poškodenia do prepravného dokumentu dopravcu. Pri zjavnom vnútornom poškodení, alebo znateľnej čiastočnej strate tovaru sa odporúča odmietnutie prevzatia tovaru. V prípade prevzatia poškodeného tovaru s výhradou v prepravnom dokumente a následnom zistení poškodenia tovaru v balení, je treba bezodkladne informovať Predávajúceho a reklamovať zásielku u Predávajúceho na emailovej adrese info.sk@velux.com, alebo tel. čísle 02/33 000 543. Predávajúci zadá reklamáciu do svojho systému a bude ju následne riešiť s dopravcom.
 6. Omeškaním Kupujúceho s prevzatím tovaru vzniká Predávajúcemu právo tovar po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom predať po tom, ako Kupujúcemu poskytol dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie tovaru. To platí aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.

Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru. Uvedené platí aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar, hoci mu s ním Predávajúci umožnil nakladať. Škoda na tovare, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

Záručná doba, reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nemá vady, najmä že pri prevzatí Kupujúcim:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci popísal v Internetovej obchode o tovare,
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza v Internetovom obchode alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
  4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí tovaru Kupujúcim. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
 3. Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a skontroluje jeho vlastnosti a množstvo. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je Kupujúci povinný Predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto vady zistil.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť momentom prevzatia tovaru Kupujúcim; Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že počas záručnej doby bude tovar spôsobilý na obvyklé použitie a že si zachová obvyklé vlastnosti.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:
  1. tovaru predávaného za nižšiu cenu, pri ktorom Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
  2. na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  3. pri použitom tovare, pri ktorom Predávajúci nezodpovedá za vadu vzniknutú jeho používaním alebo opotrebením, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí Kupujúcim.
 6. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu neprináležia, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 11. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 12. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 13. Reklamáciu uplatní Kupujúci u Predávajúceho písomne alebo na emailovej adrese info.sk@velux.com. V reklamácii Kupujúci uvedie popis vady, v prípade potreby pripojí fotodokumentáciu tak, aby bolo zrejmé, o akú vadu sa jedná, a oznámi Predávajúcemu, akým spôsobom chce reklamáciu vybaviť, pričom vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Predávajúci bude následne Kupujúceho kontaktovať za účelom dosiahnutia dohody o odstránení vady resp. inom vybavení reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia reklamácie Predávajúcemu.
 14. Ak Kupujúci tovar zakúpený od Predávajúceho predá, daruje alebo inak prevedie do vlastníctva inej osoby, je povinný o tom Predávajúceho informovať. Ak nebude o tom Kupujúci Predávajúceho informovať, považuje Predávajúci tohto Kupujúceho stále za vlastníka daného tovaru a za osobu, ktorej patria práva z vadného plnenia.

Cena a platobné podmienky

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V Internetovom obchode sú vždy uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, cena však nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré predstavujú 6 EUR s DPH bez ohľadu na množstvo objednaného tovaru.
 2. Predávajúci požaduje úhradu celej kúpnej ceny a ceny za dopravu pred odoslaním tovaru Kupujúcemu, to neplatí pri dodaní tovaru na dobierku. Výber z možných spôsobov platby je uvedený v Internetovom obchode.

Článok IV

Odstúpenie o zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa:
  1. prevzatia tovaru, resp. ak je predmetom dodávky niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,
  2. ak je predmetom dodávky pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho emailom zaslaným na emailovú adresu info.sk@velux.com alebo písomne v listinnej podobe, zaslaním odstúpenia od zmluvy na adresu Predávajúceho:
 1. VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, alebo
 2. VELUX Return point – DSV, p. Csaba Takacs, Diaľničná cesta 5641, Hala D, 903 01 Senec.

Prílohou týchto VOP je formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môže Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy použiť. Kupujúci tiež môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy tu.

 1. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zmluva sa zrušuje od začiatku.
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
 5. Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, vrátane kópie dokladu o kúpe. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 6. Adresa na vrátenie tovaru Predávajúcemu je: VELUX Return point – DSV, p. Csaba Takacs, Diaľničná cesta 5641, Hala D, 903 01 Senec, otváracia doba v pracovné dni v pondelok až piatok od 8:00 hod. – 17:00 hod., GPS súradnice: 48.226895, 17.373081.
 7. Ak bola hodnota tovaru znížená, došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je s ním nutné nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti (tovar nie je kompletný alebo bol poškodený), je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu preukázateľne chýbajúcu hodnotu tovaru alebo spôsobenú škodu v peniazoch.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Sťažnosti a podnety môže Kupujúci zasielať Predávajúcemu písomne zaslaním na adresu VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov alebo emailom zaslaným na emailovú adresu info.sk@velux.com. Kupujúci sa môže obrátiť s podnetom a sťažnosťou na orgán štátnej kontroly, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Na sťažnosti a podnety Kupujúceho bude Predávajúci odpovedať v zákonných lehotách.
 2. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 3. Tieto VOP vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 7. 2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle Predávajúceho a v prevádzkach Predávajúceho alebo elektronicky na www.veluxeshop.sk.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Takto zmenené VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia alebo v neskorší dátum, ktorý je v nich uvedený, po tomto zverejnení.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 31 348 611, so sídlom Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dátum dodania tovaru: .......................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................................................

Dátum: ................................................

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    ..........................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

* Nehodiace sa prečiarknite