Rychlá a jednoduchá montáž

Doplnky na všetky okná VELUX

Rýchle dodanie

Certifikácia OEKO-TEX®

Ako vám môžeme pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem o spoločnosť VELUX a naše výrobky. Kontaktné informácie a odpovede na často kladené otázky nájdete v odkazoch vľavo alebo dolu na stránke.

Obchodne podmienky

Toto sú obchodné podmienky, na základe ktorých spoločnosť VELUX SLOVENSKO, spol. s r. o., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO 31348611, IČ DPH SK 2020291460, tel. 02 33 000 543 (ďalej len "spoločnosť VELUX") prijíma a spracováva Vaše objednávky tovaru z tohto internetového obchodu.Tieto obchodné podmienky sú záväzné, a preto Vám odporúčame sa s nimi podrobne oboznámiť; predovšetkým s ustanoveniami o kúpnej cene, podmienkach dodania tovaru, zodpovednosti, práve na odstúpenie od zmluvy a o účinkoch odstúpenia.

Popri týchto obchodných podmienkach sa uplatnia taktiež príslušné ustanovenia právnych noriem, týkajúce sa zmlúv o dodaní tovaru spotrebiteľom.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností neváhajte VELUX kontaktovať.

Ak si želáte uskutočniť objednávku, tak si prosím najskôr tieto obchodné podmienky prečítajte a na konci stránky kliknite na ikonku "Súhlasím" na potvrdenie Vášho súhlasu s nimi.

Zmluva o kúpe a dodaní tovaru sa uzatvára medzi Vami a spoločnosťou VELUX.

Zadať objednávku a uzatvoriť zmluvu môžu výlučne osoby staršie ako 18 rokov.

Vašu objednávku príjimeme bez ohľadu na to, kde je vaše bydlisko.

Aby sme mohli prijať Vašu objednávku výrobkov, pri jej zadaní udelíte svoj súhlas:

  • s týmito obchodnými podmienkami,
  • s cenou tovaru a poplatkami uvedenými v tomto internetovom obchode tak, ako sú špecifikované vo Vašej objednávke,
  • s tým, že spoločnosť VELUX za účelom vybavenia objednávky zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu),
  • s tým, že za účelom spracovania Vašej objednávky budeme prenášať údaje týkajúce sa Vašej platobnej karty,
  • s tým, že zmluva bude uzatvorená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Ako sa dozviem, že moja objednávka bola prijatá?

Po doručení Vašej objednávky Vám prostredníctvom e-mailu pošleme potvrdenie objednávky. Právne záväzná zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky. Vašu objednávku vybavíme v najkratšom možnom termíne. Za normálnych okolností by Vám mal byť tovar doručený do desiatich (10) pracovných dní.

Pokiaľ však od nás neobdržíte potvrdenie objednávky v primeranej dobe, tak nás prosím priamo kontaktujte. Budeme sa snažiť reagovať na Vašu objednávku obratom a bez zbytočného odkladu, no nie sme však schopny niesť zodpovednosť za problémy alebo nedostatky spojené s elektronickou komunikáciou.

Aká je cena výrobkov?

Za cenu výrobkov sa považuje cena uvedená v tomto internetovom obchode v čase odoslania Vašej objednávky. Cena objednaného výrobku, prípadné ďalšie náklady alebo príplatky a celková cena Vášho nákupu budú uvedené vo Vašej objednávke a v potvrdení objednávky.

Ako zaplatím?

Platba ceny výrobkov, príp. poplatku za dopravu a skladovanie, sa uskutočňuje v hotovosti pri preberaní výrobkov. V prípade objednávky väčšieho množstva výrobkov alebo špeciálnych výrobkov si spoločnosť VELUX vyhradzuje právo účtovať platbu ceny vopred.

Pokiaľ nebude dohodnuté inak, budú objednané výrobky zaslané zákazníkovi formou dobierky.

V prípade, keď zákazník hradí tovar platobnou kartou, bude platba za tovar vykonaná po dodaní tovaru, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia objednávky.

Vaše zákonné práva

Ako spotrebiteľ/ka máte na základe platných právnych noriem upravujúcich predaj tovaru spotrebiteľom/spotrebiteľkám zvláštne práva, pokiaľ dodaná vec bude vadná alebo nebude v súlade s Vašou objednávkou.

Vec má vady, ak nie je v súlade s kúpnou zmluvou pokiaľ sa týka množstva, akosti alebo vlastností, alebo sa nedá použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, alebo ak má právne vady.

Použili sme všetky dostupné technické prostriedky, aby boli farby výrobkov zobrazené čo najrealistickejšie. Za prípadné rozdiely medzi zobrazením farby na stránkach tohto internetového obchodu a skutočnou farbou výrobkov však nenesieme zodpovednosť.

Žiadne ustanovenie týchto obchodných podmienok neobmedzuje práva, ktoré Vám patria zo zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady veci môžete uplatniť, ak sa vada na veci vyskytuje v čase jej doručenia, aj keď sa stane zjavnou neskôr. Predpokladá sa, že vada, ktorá sa na veci objaví do 6 mesiacov od jej prevzatia, existovala v čase prevzatia. Ďalej ste oprávnení uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa na veci objavia do 24 mesiacov od jej prevzatia.

Vec by ste si mali prezrieť bez zbytočného odkladu potom, čo bola Vám alebo osobe Vami uvedenej v objednávke odlišnej od prepravcu doručená. O vade doručenej veci nás informujte bez zbytočného odkladu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo môžete požadovať výmenu veci, alebo súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môžeme vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však vec nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Máte taktiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Za žiadnych okolností nevylučujeme zodpovednosť za spôsobenie smrti alebo ublíženia na zdraví zapríčinené našou nedbanlivosťou alebo podvodom, alebo úmyselným klamaním.

Záruka

Nad rámec Vašich zákonných práv poskytuje spoločnosť VELUX dvojročnú (2) záruku na výrobky zakúpené prostredníctvom tohto internetového obchodu. Podmienky záruky sú uvedené vo zvláštnom dokumente Záruka VELUX, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke. Podmienky záruky žiadnym spôsobom neovplyvňujú Vaše zákonné práva.

Právo na odstúpenie od zmluvy/ Zrušenie

Od zmluvy je spotrebiteľ oprávněn (dle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli v objednávke. V prípade zmluvy na kúpu viacerých výrobkov, ktoré ste objednali jednou objednávkou a ktoré sme Vám doručili postupne, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy uplynutím 14 dní odo dňa prevzatia posledného objednaného výrobku Vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli v objednávke.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom rozhodnutí informovať (viď kontaktné údaje nižšie) jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim vôľu odstúpiť od zmluvy (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však podmienka.

Aby sme mohli identifikovať Vašu objednávku, pri uplatnení práva na odstúpenie do zmluvy láskavo uveďte Vaše meno a kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo a e-mail), číslo objednávky a informáciu o výrobkoch, ohľadom ktorých chcete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak nám oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.

Účinky odstúpenia

Pozrite si stránku vrátenie tovaru.

Čo sa považuje za zníženie hodnoty tovaru?

Za účelom zistenia povahy, vlastností a fungovania tovaru zaobchádzajte s výrobkami a prehliadajte ich (i) s náležitou starostlivosťou a (ii) rovnakým spôsobom, ako by ste ich prehliadali v obchode. Akékoľvek zaobchádzanie s výrobkom alebo jeho prehliadka nad rámec uvedeného môže mať za následok zníženie hodnoty tovaru, ktoré budeme oprávnení strhnúť z Vašej platby pri jej vrátení z našej strany. Určenie výšky zníženia hodnoty tovaru bude posúdené v každom prípade zvlášť. Môžete otvoriť balenie a skontrolovať materiál a farbu tovaru s vynaložením náležitej starostlivosti za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu krabice. Ak sa krabica poškodí, môžete predpokladať, že hodnota tovaru sa znížila. K zníženiu hodnoty tovaru dôjde taktiež pri akejkoľvek inštalácii výrobkov. Dovoľujeme si Vás taktiež upozorniť, že po dobu, čo máte tovar vo svojej dispozícii až do jeho vrátenia k nám, nesiete za tovar zodpovednosť a ste zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorá na ňom vznikne.

Platné právo a riešenie sporov

Zmluvy uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory z nich budú spadať do výlučnej právomoci slovenských súdov.

 

Riešenie spotrebiteľských sporov

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. so sídlom Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 348 611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.4901/B (ďalej len „Spoločnosť“) informuje spotrebiteľa o tom, že spory vzniknuté z uzatvorených spotrebiteľských zmlúv so Spoločnosťou je možné riešiť prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať aj prostredníctvom platformy na alternatívne riešenie sporov https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Viac informácií o alternatívnom spôsobe riešenia sporov na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Predávajúci informuje kupujúceho o možnom mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Úlohou sprostredkovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je poverená Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

2. Spotrebiteľským sporom je spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim.

3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov nie je spoplatnené a náklady s ním spojené si strany nesú samy.

4. Návrh na začatie mimosúdneho konania môže spotrebiteľ podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.
IČO 31348611
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Tel. 02 333 00 543
e-mail info.sk@velux.com