Rychlá a jednoduchá montáž

Doplnky na všetky okná VELUX

Rýchle dodanie

Certifikácia OEKO-TEX®

Ako vám môžeme pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem o spoločnosť VELUX a naše výrobky. Kontaktné informácie a odpovede na často kladené otázky nájdete v odkazoch vľavo alebo dolu na stránke.

Pravidlá vrátenie tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy/ Zrušenie

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní.

V prípade, že si objednáte tovar na IČ, stratíte status spotrebiteľa a zákonná možnosť odstúpiť bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní sa na Vás nevzťahuje. Obchodný vzťah a s tým spojené práva a povinnosti sa ďalej riadia obchodným zákonníkom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli v objednávke. V prípade zmluvy na kúpu viacerých výrobkov, ktoré ste objednali jednou objednávkou a ktoré sme Vám doručili postupne, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy uplynutím 14 dní odo dňa prevzatia posledného objednaného výrobku Vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli v objednávke.

K tovaru prosím priložte kópiu dokladu o nákupe

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak nám oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.

Účinky odstúpenia

Ak od kúpnej zmluvy odstúpite, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (s výnimkou dodatočných nákladov na vrátenie tovaru ak si výslovne zvolíte iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim). Tieto platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak sa výslovne nedohodneme na inom spôsobe platby; v žiadnom prípade Vám v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Vrátenie platieb môžeme odložiť až do doby, až je nám tovar doručený alebo kým nám nepreukážete zaslanie tovaru späť na našu adresu, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť alebo osobne vráťte počas otváracej doby na nasledujúcu adresu bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

VELUX Return point - DSV

Pavol Fischer 

Diaĺničná cesta 5641, Hala D

903 01 Senec

 
GPS súradnice: 48.226895, 17.373081 

Otváracia doba v pracovné dni
Po až Pia 8:00 – 17:00

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Čo sa považuje za zníženie hodnoty tovaru?

Za účelom zistenia povahy, vlastností a fungovania tovaru zaobchádzajte s výrobkami a prehliadajte ich (i) s náležitou starostlivosťou a (ii) rovnakým spôsobom, ako by ste ich prehliadali v obchode. Akékoľvek zaobchádzanie s výrobkom alebo jeho prehliadka nad rámec uvedeného môže mať za následok zníženie hodnoty tovaru, ktoré budeme oprávnení strhnúť z Vašej platby pri jej vrátení z našej strany. Určenie výšky zníženia hodnoty tovaru bude posúdené v každom prípade zvlášť. Môžete otvoriť balenie a skontrolovať materiál a farbu tovaru s vynaložením náležitej starostlivosti za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu krabice. Ak sa krabica poškodí, môžete predpokladať, že hodnota tovaru sa znížila. K zníženiu hodnoty tovaru dôjde taktiež pri akejkoľvek inštalácii výrobkov. Dovoľujeme si Vás taktiež upozorniť, že po dobu, čo máte tovar vo svojej dispozícii až do jeho vrátenia k nám, nesiete za tovar zodpovednosť a ste zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorá na ňom vznikne.

Kontakt

Telefón: +421 233 000 599
Email: info.sk@velux.com